Gå direkt till innehåll
Lif presenterar färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch

Pressmeddelande -

Lif presenterar färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch

2022 blev Lif - de forskande läkemedelsföretagen den första branschorganisationen i världen inom Life Science att ta fram ett hållbarhetsmanifest. Ett av löftena i manifestet var att verka för en fossilfri läkemedelsbransch. Som ett led i arbetet presenterar Lif nu en färdplan för hur de forskande läkemedelsföretagen ska nå Sveriges klimatmål och Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

I färdplanen för en fossilfri läkemedelsbransch beskrivs hur den forskande läkemedelsbranschen tillsammans med det offentliga – politiker på nationell och regional nivå, myndigheter och andra berörda aktörer – skapar förutsättningar för en fossilfri läkemedelsbransch som ett led i samhällsomställningen till långsiktig hållbarhet.

– År 2045 ska Sverige vara världens första fossilfria välfärdsnation. Det är bra med höga svenska ambitioner. Klimatförändringarnas effekter är påtagliga och det finns ingen tid att förlora. Här kan Life Science-sektorn med sin högteknologiska, forskningsdrivna produktion vara pådrivande i den gröna omställningen, säger Anders Blanck, vd på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

I klimatkrisens spår ökar ohälsan i världen – alla hållbarhetsutmaningar hänger ihop och påverkar varandra: från miljö till hållbar, social och finansiell utveckling. Eliminerade utsläpp och fossilfrihet är också en del av välfärdsbygget och god samhällsekonomi. Som framstående forsknings- och kunskapsnation är Sverige attraktivt för investeringar. Sveriges omställning till fossilfrihet kan även bli en global konkurrensfördel.

– Den forskande läkemedelsbranschen är en tung näring med stor betydelse för Sveriges samlade export och som bidrar med substantiella intäkter till samhället. Sveriges kapacitet inom fossilfri produktion stärker oss ytterligare i den internationella konkurrensen. På så sätt kan vi bidra till klimatmålen och samhällets välstånd på samma gång i linje med Agenda 2030, säger Anders Blanck, vd på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Läkemedelsbranschens klimatåtaganden

  • Till 2030 bör Lif och medlemsföretagen ha minskat de absoluta koldioxidutsläppen med 45 procent
  • År 2040 bör utsläppen ha minskat med 76 procent
  • Till 2045 ska utsläppsminskningarna vara minst 86 procent
  • Resterande utsläpp tas bort via andra metoder, exempelvis koldioxidinfångning

Lifs ställer klimatkrav på det offentliga

Det offentliga har stora möjligheter att bidra till ett fossilfritt samhälle. Lif har tagit fram förslag som kan accelerera omställningen inom områden där möjligheterna att påverka utsläppen är särskilt stor.

  • Idag kasseras 1 200–1 500 ton läkemedel per år. För att minska mängden och få en mer hållbar energi- och resursanvändning föreslår Lif satsningar på korrekt läkemedelsanvändning genom läkemedelsgenomgångar och förbättrad uppföljning av följsamhet till ordination.
  • För att minska utsläppen i hälso- och sjukvården vill Lif se gemensamma insatser och pekar ut områdena kliniska läkemedelsprövningar, som när det är möjligt kan genomföras på distans för att reducera resande och koldioxidutsläpp, och nyttjande av precisionsmedicin där en individanpassad behandling effektiviserar vården vilket i sin tur minskar klimatpåverkan.
  • Gröna incitament i offentlig upphandling. Offentliga aktörer är de främsta inköparna av branschens produkter. Lif föreslår tydlig premiering av hållbart producerade läkemedel inom offentlig upphandling, med tydlig kravspecifikation och uppföljning.

Ämnen

Kategorier


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89